Informace o zpracování osobních údajů

Ochranu osobních údajů v naší společnosti nebereme na lehkou váhu. V souladu s nařízením EU 2016/679 (známé mimo jiné jako „GDPR“, dále jen jako „nařízení“) bychom Vás rádi seznámili s tím, jak u nás zpracování osobních údajů probíhá. 

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Vašich osobních údajů.
Správcem Vašich osobních údajů je BTL Medical Technologies s.r.o. IČ 28978404, se sídlem Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 Vokovice (dále též jen „BTL“).
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: GDPR Solutions, a.s., Opletalova 921/6, Nové Město, 110 00, Praha 1, e-mail: gdpr@btlnet.com.

Jaký je Váš právní vztah k BTL?
Prosím vyberte z níže uvedených možností:

1. Jsem zaměstnancem (či jeho rodinným příslušníkem)

2. Jsem uchazečem o zaměstnání

3. Jsem zákazníkem (odběratelem zboží či služeb, např. lékařem, který zakoupil některý z našich přístrojů) 

4. Jsem dodavatelem zboží či služeb

5. Provádím klinickou studii

6. Jsem pacientem, který podepsal informovaný souhlas s testem použitelnosti

7. Jsem pacientem, který poskytl referenci o přístroji (ošetření)

8. Jsem servisním technikem

9. Testuji přístroje nebo jsem jimi testován

10. Jsem zahraničním hostem společnosti, nebo skrze společnost cestuji do zahraničí

11. Jsem modelem/modelkou

12. Týká se mě proces patentování přístrojů (jsem vynálezcem, designérem, lékařem aj.)

13. Jsem příjemcem obchodních zpráv


PRÁVA

BTL si dovoluje informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává o následujících právech, které pro Vás vyplývají z nařízení:
OBECNĚ O VAŠICH PRÁVECH (podle článku 13 nařízení)
Máte právo požadovat od BTL přístup ke svým osobním údajům.
Máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést u BTL námitku proti zpracování, jakož máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete tak správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů.
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

PRÁVO NA PŘÍSTUP (podle článku 15 nařízení)
Máte právo získat od BTL potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům.
Máte právo na poskytnutí kopie svých osobních údajů zpracovávaných BTL. Za další kopie Vám BTL může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU     (podle článku 16 nařízení)
Máte právo na to, aby BTL bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ (podle článku 17 nařízení)
Máte právo na to, aby BTL bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 
b) odvolal/a jste tento souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; 
c) vznesl/a jste námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně; 
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na BTL vztahuje. 

To, co je uvedeno v tomto odstavci výše, se neuplatní, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné: 

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; 
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na BTL vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl BTL pověřen; 
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; 
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení; 
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST (podle článku 20 nařízení)
Máte právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci, případně požadovat po BTL přímo předání jinému správci, pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1, písm. a), čl. 9 odst. 2 písm. a)) nebo na smlouvě (čl. 6 odst. 1 písm. b)) a zpracování se provádí automatizovaně. 

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU (podle článku 21 nařízení)
Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u BTL námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. BTL Vaše osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávány. 

OZNAMOVÁNÍ PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ (podle článku 34 nařízení)
Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má BTL povinnost, až na výjimky, Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.