VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY SKUPINY BTL (dále také jako „VNP“)

 1. Platnost a působnost všeobecných nákupních podmínek

  1.1. Tyto všeobecné nákupní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti členů skupiny BTL, a to společností BTL Medical Technologies s.r.o., se sídlem Česká republika, Praha 6, Evropská 423/178, IČO: 29878404 a BTL Industries AD, se sídlem Bulharská republika, Sofia, 8 Tsar Kaloyan str., fl. 2, identifikační číslo: 175180182 (dále také jednotlivě jako „kupující“) vystupující samostatně na straně jedné jako kupující a jejich smluvních a obchodních partnerů. VNP jsou závazné pro veškerý obchodní styk kupujícího a jeho obchodních partnerů, ve kterých kupující vystupuje na straně odběratele, objednatele nebo kupujícího, a to zejména pak smlouvy o dílo, smlouvy o poskytnutí služby nebo smluv s obdobným předmětem plnění, smlouvy kupní, včetně smluv rámcových, na základě  kterých dochází k uzavírání dílčích smluv s výše uvedeným předmětem plnění.

  1.2. Potvrzením objednávky kupujícího a/nebo uzavřením smlouvy a/nebo dodáním zboží potvrzuje smluvní partner, který vystupuje jako prodávající, zhotovitel či dodavatel (dále také jako „dodavatel“), že souhlasí s ujednáním těchto VNP a je jimi v plném rozsahu vázán.

  1.3. Tyto všeobecné nákupní podmínky se použijí v plném rozsahu, pokud si kupující a jeho dodavatel (společně dále také jako „smluvní strany“) nedohodnou v písemném ujednání některé podmínky jinak. Odchylná písemná ujednání smluvních stran od těchto VNP mají přednost před ustanoveními těchto VNP.

  1.4. Není-li dále stanoveno jinak, a připouští- li to povaha předmětu plnění, pojem „zboží“ zahrnuje rovněž provedení díla, poskytnutí služby a obdobná plnění prováděné dodavatelem na základě smlouvy uzavřené s kupujícím.

  1.5. Použití všeobecných obchodních podmínek dodavatele se tímto vylučuje, pokud nejsou kupujícím písemně akceptovány. To platí i v případě, kdy by všeobecné obchodní podmínky dodavatele nebyly v rozporu s VNP kupujícího. Jednání kupujícího a plnění smluv kupujícím neplatí jako souhlas s aplikací podmínek odlišných od VNP kupujícího.

 

 1. Objednávky

  2.1. Závazné jsou písemné objednávky kupujícího, přičemž za písemné se považují i objednávky či potvrzení odeslané elektronicky e-mailem. Ústní či telefonické objednávky jsou závazné pouze v případě, pokud jsou následně písemně potvrzeny kupujícím. K ústní objednávce písemně nepotvrzené se nepřihlíží.

  2.2. Kupující je oprávněn objednávku odvolat, a to až do okamžiku obdržení oznámení o jejím přijetí dodavatelem.

  2.3. Objednávka musí být dodavatelem nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejího odeslání kupujícím písemně potvrzena. Tato podmínka je dodržena, pokud dojde k potvrzení objednávky elektronicky e-mailem. Písemným potvrzením objednávky je smlouva uzavřena.

  2.4. Potvrzení objednávky s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky a tedy uzavření smlouvy. Ustanovení § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako “OZ”), ve znění pozdějších předpisů se tak nepoužije.

 

 1. Místo dodání

  3.1. Místo dodání zboží je uvedeno ve smlouvě a/nebo objednávce kupujícího. Není-li místo dodání uvedeno, je dodavatel povinen si vyžádat od kupujícího specifikaci  místa dodání a dodat zboží na takto kupujícím specifikované místo. O dodání zboží se vyhotoví písemný záznam podepsaný smluvními stranami, resp. jejími zástupci. Zboží je dodáno, jestliže zástupce dodavatele  či dopravce, je-li zboží přepravováno, toto fyzicky odevzdá kupujícímu, nebo jeho pověřenému zástupci v místě dodání, a jestli je tato skutečnost potvrzena ze strany kupujícího, resp. jeho zástupce na příslušném dokladu (předávací protokol, dodací list, stvrzenka o zaplacení, apod.). Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

  3.2. Dodavatel je povinen dodat zboží na přesné místo specifikované kupujícím. Pokud kupující uvede jako místo dodání i halu  MT1 nebo MT2, je dodavatel povinen dodat zboží do takto specifikované haly. Dodavatel je povinen tuto informaci o přesném místě dodání a specifikaci haly předat přepravci; v opačném případě nelze zboží považovat za dodané. 

  3.3. V případě, že to povaha zboží připouští, je dodavatel povinen dodat zboží na europaletách, případně paletách ve stejné velikosti. Palety nesmí být poškozené a ohrožovat bezpečnost pracovníků. 

  3.4. Veškeré zboží musí být zabaleno v souladu s platnou legislativou a předpisy zvoleného přepravce a dodavatel ručí za jejich dodržení a odpovídá za důsledky související s jejich nedodržením. 

 

 1. Termín dodání

  4.1. Termíny dodání uvedené v objednávce kupujícího jsou závazné. Dřívější dodávka, bylo-li sjednáno dodání v pevně stanovené datum, je možná pouze po předchozím písemném souhlasu kupujícího a nemá vliv na dohodnutou splatnost ceny. To neplatí, je-li termín dodání v objednávce uvedený stanovením lhůty, přičemž tato se počítá vždy ode dne odeslání objednávky kupujícím, a to bez ohledu na okamžik jejího potvrzení ze strany dodavatele. Není-li v objednávce termín dodání výslovně uveden, má se za to, že termín dodání činí 10 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky kupujícího. Za prodlení dodavatel neodpovídá pouze z důvodů způsobených mimořádnými nepředvídatelnými překážkami mimo sféru vůle dodavatele, a to pouze za předpokladu, že tyto důvody dostatečně prokáže a že bude kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. Dodavatel se zavazuje, že bude kupujícího okamžitě informovat o veškerých předvídatelných zpožděních dodávky. Za porušení termínu dodání se považuje rovněž dodání zboží ve sjednaném termínu, ale v množství menším než bylo uvedeno v potvrzené objednávce. V případě nedodržení termínu dodání je kupující vedle jiných právních nároků oprávněn požadovat dodávku zboží, náhradu škody vzniklého prodlením, jakož i odstoupit od smlouvy.  Odpovědnost za prodlení s dodáním, jež bylo způsobeno subdodavateli dodavatele či třetími osobami nese dodavatel. Kupující je oprávněn vrátit dřívější nebo nadměrné dodávky či tyto nepřijmout, to vše na náklady dodavatele.

 

 1. Mezinárodní obchodní podmínky - International Commercial Terms

  5.1. Dodavatel souhlasí se základní dodací podmínkou Delivered Duty Paid (dále jen jako “DDP”) dle mezinárodních obchodních podmínek, tedy že prodávající přebírá všechny povinnosti a odpovědnost spojenou s procesem přepravy, není-li na objednávce uvedeno jinak. 

  5.2. Dodavatel zodpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou zboží na dohodnuté místo dodání, zajišťuje připravenost zboží k vyložení, plní povinnosti týkající se vývozu a dovozu a platí veškeré celní poplatky. 

 

 1. Přezkoumání a kontrola

  6.1. BTL si vyhrazuje právo zkontrolovat dodané zboží do 20 dnů od jeho přijetí za účelem zjištění zjevných vad a případně v téže lhůtě se zavazuje zaslat dodavateli písemnou reklamaci zboží.

 

 1. Cena za zboží a vyúčtování

  7.1. Cena zboží se určí podle ceníku dodavatele platného ke dni odeslání objednávky, tedy dle ceníku, který byl připojen ke smlouvě, nebo se kterým byl kupující ze strany dodavatele prokazatelně seznámen postupem uvedeným v následující větě tohoto článku VNP. Změna cen je možná pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran. V ceníku je dodavatel povinen výslovně uvádět rovněž veškeré další náklady, které se v souvislosti s dodávkou zboží uplatní, zejm. náklady na přepravu do místa dodání, poplatky, daně (DPH), atd. V opačném případě dodavatel nemá nárok na úhradu takových nákladů.

  7.2. Faktura za zboží bude dodavatelem vystavena teprve po řádném dodání zboží, a to elektronickým daňovým dokladem (fakturou) se všemi náležitostmi dle příslušných právních předpisů, jakož i s číslem objednávky kupujícího, přičemž bude doručena elektronicky prostřednictvím e-mailu na následující adresu kupujícího: nakup@medictech.com. S vystavením a obdržením daňového dokladu v elektronické podobě dle předchozí věty kupující výslovně souhlasí. 

  7.3. Splatnost faktury bude činit 45 dnů ode dne jejího řádného doručení kupujícímu. Nebude-li faktura dodavatele obsahovat náležitosti a přílohy dle těchto VNP či nebude doručena uvedeným způsobem (prostřednictvím e-mailu), nebude považována za řádně doručenou kupujícímu a splatnost faktury počne běžet až okamžikem doručení faktury uvedeným způsobem.

  7.4. Kupující si vyhrazuje možnost započíst případné pohledávky vůči dodavateli ve smyslu ustanovení § 1982 OZ. K započtení lze přistoupit, jakmile vznikne kupujícímu právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj vlastní dluh.

 

 1. Záruka

  8.1. Dodavatel poskytuje záruku na zboží podléhající rychlé zkáze v délce  trvání do data použitelnosti nebo trvanlivosti uvedené na obalu zboží, a to v případě, že zboží nebylo vybaleno z ochranného obalu, vyjma případů, kdy  je takové vybalení nezbytné pro zjištění vad. Zboží s expirační lhůtou bude akceptováno jen pokud je jeho expirační doba delší než 6 měsíců od doručení kupujícímu.

  8.2. Dodavatel poskytuje záruku na ostatní zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne uvedení zboží do provozu či prvního použití zboží ze strany kupujícího. Bez ohledu na větu předchozí záruční doba uplyne nejpozději 36 měsíců od jeho dodání kupujícímu. Délka záručních dob dle tohoto článku se neuplatní, poskytne-li dodavatel delší záruční dobu. Dodavatel zaručuje, že zboží či jeho kterákoli část, které budou vadné, nebo u kterých se projeví závada během záruční doby, budou dle volby kupujícího, a to bez ohledu na to, je-li vadným plněním smlouva porušena podstatně či nepodstatně, buď vyměněny za nové a současně dopraveny na místo určené kupujícím, nebo opraveny dodavatelem a / nebo bude dodavatelem poskytnuta sleva z ceny vadného zboží. Totéž platí v případě, že dodané zboží neodpovídá technickým požadavkům nebo nesplňuje vlastnosti a požadavky specifikované kupujícím. U vadného zboží podléhajícího rychlé zkáze je dodavatel povinen toto zboží  vyměnit za nové. Veškeré náklady související s výše uvedeným postupem, včetně nákladů na přepravu ponese dodavatel. Dodavatel je povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené kupujícím a v případě, že taková neexistuje, ve lhůtě přiměřené. Neodstraní-li dodavatel vady ani v dodatečné lhůtě poskytnuté kupujícím, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy zcela nebo z části a požadovat náhradu škody nebo odstranit vady vlastními prostředky případně nechat je odstranit třetí osobou, to vše na náklady a riziko dodavatele. 

  8.3. Dodavatel se zavazuje v případě závažného problému v kvalitě zboží spolupracovat s kupujícím a poskytnout mu analýzu problému a navrhovat vhodná řešení např. 8D report a jiné obecně platné standardy.

  8.4. Dodavatel se zavazuje informovat kupujícího o jakékoliv změně v povaze, chování a vlastnostech zboží.

 

 1. Smluvní pokuta

  9.1. V případě, že dodavatel poruší svou povinnost dodat zboží v termínu dodání, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, kterého se prodlení týká, a to za každý započatý den prodlení. Nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši vedle smluvní pokuty a přesahující smluvní pokutu tímto není dotčen.

 

 1. Odpovědnost za vady

  10.1. Dodavatel odpovídá kupujícímu za vady zboží, které mělo zboží v okamžiku jeho dodání kupujícímu. Zboží má vady i tehdy, když nemá vlastnosti a nevyhovuje požadavkům podle objednávky nebo dle jeho obvyklého účelu použití.

 

 1. Náhrada škody

  11.1. Dodavatel nahradí kupujícímu veškerou škodu  vzniklou z jednání dodavatele, jímž dojde k porušení vlastnického práva třetích osob či práv vyplývajících z duševního vlastnictví třetích osob v souvislosti se zbožím či jeho dodávkou a užíváním ze strany kupujícího nebo jeho zákazníků.

 

 1. Pojištění

  12.1. Dodavatel má povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění odpovědnosti za náklady na opravu vadného zboží a pojištění odpovědnosti vůči třetí osobě na újmu na zdraví, škodu na majetku, a finanční újmu s pojistným krytím alespoň ve výši 500.000,- Kč za každou pojistnou událost, udržovat tato pojištění v platnosti během doby trvání smluvního vztahu bez přerušení, a na žádost o tomto doložit kupujícímu kdykoli doklad.

 

 1. Duševní vlastnictví

  13.1. Je-li předmětem smlouvy dodání předmětu duševního vlastnictví kupujícímu (např. grafické návrhy a úpravy, loga, audiovizuální a literární díla, databáze, vč. jejich hmotného provedení nebo zachycení), dodavatel se zavazuje kupujícímu rovněž bezplatně udělit výlučné právo ke všem způsobům jeho použití, přičemž současně odpovídá za nerušený výkon tohoto práva ze strany kupujícího.

 

 1. Mlčenlivost

  14.1. Dodavatel se zavazuje, že bude považovat veškeré obchodní a technické informace, se kterými se seznámí v průběhu smluvního vztahu s kupujícím, za obchodní tajemství, přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje zachovávat mlčenlivost. Loga, výkresy a podobné předměty duševního vlastnictví a podklady kupujícího nesmí být zpřístupněny ani jinak poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu kupujícího. Jakékoli reprodukování a rozšiřování těchto předmětů je dodavatel oprávněn činit pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího a v rozsahu dle právních předpisů na úseku práva duševního vlastnictví. Dodavatel je povinen takto poskytnuté předměty po splnění závazku neprodleně vrátit kupujícímu. Dodavatel je povinen své subdodavatele zavázat ve stejném rozsahu, jenž vyplývá z tohoto článku. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího sdělovat jakýmkoli třetím osobám informace o vzniku, podmínkách a obsahu smluvního vztahu a obchodní spolupráci mezi dodavatelem a kupujícím.

 

 1. Závěrečná ustanovení

  15.1. Dodavatel prohlašuje, že jím dodané zboží je v souladu s právními a veškerými ostatními obecně závaznými předpisy a technickými a jinými normami platnými v ČR a EU. Dodavatel zároveň prohlašuje, že veškeré zboží je řádně označeno podle závazných norem platných v ČR a EU a případnému spotřebiteli tak budou řádně poskytnuty veškeré informace. Dodavatel prohlašuje, že řádně plní požadavky právních a jiných norem týkajících se ochrany životního prostředí.

  15.2. Kupující je oprávněn evidovat a zpracovávat pro svoji potřebu data o dodavateli získané   z obchodních vztahů, nebo v souvislosti s nimi, pocházející jak od dodavatele samotného, tak od třetích osob.

  15.3. Smluvní vztah dodavatele a kupujícího se sjednává jako nevýhradní, kdy žádné ustanovení těchto VNP nebude vykládáno způsobem, jenž  by kteroukoli ze smluvních stran omezoval v jednání a uzavírání smluv s třetími osobami se stejným nebo obdobným předmětem plnění, jenž vyplývá z obchodního styku smluvních stran.

  15.4. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VNP nebo jednotlivých smluv neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celých VNP nebo jednotlivých smluv. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a / nebo neúčinné ustanovení.

  15.5. Veškeré právní vztahy vyplývající z těchto VNP nebo ze smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Všechny spory vzniklé z právních vztahů ve smyslu těchto VNP mezi kupujícím a dodavatelem budou rozhodovány místně příslušným soudem určeným dle sídla kupujícího.

  15.6. Tyto všeobecné nákupní podmínky nabývají platnosti a účinnosti   dne 1. 8. 2019. Kupující je oprávněn k jednostranné změně těchto VNP. Aktuální znění těchto VNP je dostupné na internetových stránkách www.medictech.cz a www.btlnet.com.